Uutiset

Ryhmä ihmisiä istumassa huoneessa keskustelemassa

EtnoPRO: tehokaš aloteh kyšyy jatkuo

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 17.8.2022

Petroskoissa piettih enšimmäini nuorisoissunto EtnoPRO- 2022.

Nelläpäiväni tapahtuma, kumpani yhisti 31 nuorta ihmistä Karjalan eri piirilöistä piätty Periodika-kuštantamon tiloissa. Issunnon aikana yli kymmenie tuntie kešti eri-teemosie luventoja ta muasteri-oppija.

Kaikki ošallistujat oli juattu kolmeh ryhmäh, missä opaštajien kera oli pakinoita ta harjotteluja kielen, kuttuurin, turismin, median kyšymykšistä. Nuoret ihmiset šuatih rohkiešti kertuo omista ajatukšista ta projektiloista. Tiälä hyö löyvettih šaman mielisien ihmisien šekä opaštajien huomijuo ta kannatušta.

Ryhmä ihmisiä seisomassa puurakennuksen edessä

Opaššukšen lisäkši issunnon jäšenet käytih monešša opašretkeššä ta muasteri-opissa. Kuva: Sergei Kirenkov.

– Tapahtuma nuorisuo varoin šemmosešša muuvvošša oli pietty enšimmäistä kertua. Nuoret ihmiset piirilöissä tarvittih šemmoista vaštautumista, kumpasešša hyö tiijuššettih äijän uutta ta šuatih innoššušta jatkoruavokši. Šen aikana šaima hyvie šanoja ta toivomukšie, jotta monella olis mukava kurkistua toisih ošaštoloih. Enši vuotena tahomma toistua tapahtuma ta toivomma parentua šitä, jotta vielä enempi ihmisie tulis meilä, šano Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön spesialisti Aleksandra Anufrijeva.

Nellän päivän aikana oli pietty luventoja, muasteri-oppija, retkijä, harjotteluja. Oli yhtehisie toimenpitoja, šekä ruato ošaštoissa. Ošaštojen teemoina oli Karjalan kantakanšojen kielet mediašša, kulttuuri ta perintö šekä etnoturismin kehityš.

– Pitäy tutkie kanšantietoja luovan kielen ta kanšan arvojen kautti, niin taijošša löytyy ainutluatuisuš ta iččientuntomini. Ei šua piäštyä omah ruatoh perintehien kekšintöja, mavutonta tyylie. Pitäy eččie hienuo rajua perinnön šäilyttämisen ta kanšantietojen nykyaikasešša elämäššä käyttämisen välillä, korošti ošašton opaštaja Natalja Šamrai.

Etnoturismin kehitykšeštä paistih ECHO-liiton johtajan Svetlana Kol’čurinan kera. Svetlana kerto mäneššykšellisen ruavon šaloista ta opašti mih as’s’oih pitäy kiinittyä huomijuo, kun ruat etnokulttuurialalla.

Kantakanšojen kielet mediašša -teemašta paistih Uljana Tikkasen ta Anna Gagarinan kera. Ošašton jäšenien huomijon pistehinä oli teksti, valokuvauš ta video, mitein alottua ruatuo ta noštua mielenkiintuo kieleh median kautti.

Kaksi naista pöydän äärellä

Taitomusejo valmisti muasteri-opin. Kuva: Sergei Kisenkov

– On ylen kallista, jotta tiälä myö šaima tutuštuo mitein meijän kollegat toisista piirilöistä ruatah ta niise esittyä omua kokemušta. Yhtehisissä keškušteluissa šynty uušie idejoita ta ajatukšie, mitein toteuttua entisie luovie projektija, šano issunnon jäšen Valerija Sozonova (Segeža).

– On hyvä, jotta tämän issunnon aikana käytännöllisie keinoja, mitein opaštuo kieltä ta kehittyä šitä tuli meilä lähemmiksi. Niise mie ošallissun laulu- ta tanššikollektiivissa ta meij än ošaštošša šuatuja tietoja rupien käyttämäh harraššukšešša. Nyt meilä on enempi hyvie tuttavie, kumpasilta šuau kyšyö neuvuo, šano L’ubov’ Tarbenko (Mujejärvi).

Ruavon tulokšet oli esitetty session lopputilaisuošša. Lyhyöššä ajašša onnistu šuatujen tietojen mukah kuot’ella omie voimie esimerkiksi videon kuvuamisešša, toimenpivon pitämiseššä tahi projektin kekšimiseššä.

Issunnon viimesenä päivänä oli järješšetty matka Kintahan kyläh, missä toteutetah karjalaiseh kulttuurih pohjautujua matkailuprojektie, kumpasen luatijilla aina šyntyy uušie ajatukšie mitein kehittyä kylyä.

EtnoPRO-issunnon järještäjinä oltih kanšallisen ta alovehellisen ministerijö ta Periodika-kuštantamo.

Uutisie ta valokuvie tapahtumista šuau löytyä #этнoPROэтнo -heštegilla Vkontankte-verkošša.

Teksti: Uljana Tikkanen, Oma Mua 17.8.2022

Lue nämäkin:

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomes on pietty täl nedälil äijy zabastoukkua. Socialidemokruatat sanotah, gu hyö jätetäh välikyzymyksen valloillah olijan ruadomarkinoin haosan täh. VR:n loittoliikendehen junavuorolois kolmanpiän ajettih vaigu puolet. Pohjas-Suomes Kolarin kunnas rodih suuri...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.