Artikkelit

Kanteleen soittajien ryhmä

Kantele-GO!: aktiivini ruato tuou tulokšie

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 29.12.2021
Asiasanat: musiikki

Kanšainvälistä Kantele Goes Global! Ground Zero (lyhyöšti “Kantele-GO!”) -projektie toteutetah jo kolmatta vuotta. Jatutah muasteri-opit, konsertit, musiikkityöpajat, konferenššit, kilpailut ta muut tilaisuot. Mänijän vuuvven piätapahtumista kerto Kantele-GO! -projektin johtaja Ol’ga Vlasova.

Tulkua uuvveštah!

Näin šanottih innokkahat kaččojat Kantele Fusion -konšertin jälkeh. Tilaisuš mäni tuiskukuušša Kontupohjan keškiseššä piirikirjaštošša. Kantele GO!:n artistat esitettih šekä tunnettuja, jotta juuri projektin rajoissa luajittuja tevokšie, kumpasien luvušša oli Hans Brimin šäveltämä ta šuomelaisien kantelistien šovittama “Lugumleik”, Antti Rantosen “Mazurkka”.

– Kantelistien yhtyveh toi niitä Kuhmošša vietetyistä muasteri-oppiloista ta Petroskoin Kantele-GO!-musiikkityöpajašta. Projekti anto rahvahalla mahollisuon tuttavuštuo šuomelaiseh kantelenšoittotekniikkah, koroštau Ol’ga Vlasova.

Videonauhotukšešša kantelisti Minna Raskinen esitti Martti Pokelan Polun varrella -musiikkinäytelmän.

Karjalan tašavallan anšijoitunut artista Irina Popova esitti Vjots’a vjun- ta Sua sytämestäni rakastan -lauluja.

Šamanlaisie konserttija vietettih Sortavalašša, Helyläššä, Pitkärannašša, Läskeläššä, Pušnoipos’olkašša, Petroskoissa, Priäžäššä.

Tapahtumarikaš kevät

Kevätkuušša Sortavalašša vietettih Kantele Fusion -musiikkityöpaja, kumpaseh otti ošua Kantele-yhtyvehen artistoja, Sortavalan musiikkikoulun nuorie kašvattija šekä šuomelaisen ta karjalaisen kulttuurin ihailijie.

– Musikantit käytettih uušie interaktiivisie keinoja, jotta vetyä kaččojie mukana luomistoimintah. Artistojen kera kaččojat kekšittih starina musiikkikuvitukšineh diatonisella kantelella, kertou Kantele-GO! -projektin johtaja.

Tilaisuošša kuulu šuomelaisien šäveltäjien projektie varoin luomie tevokšie ta šävelie “Kantelen” ohjelmistošta. Ohjelman lopušša kaikki ošallistujat yheššä esitettih Eriskumainen kantele -laulu.

Šulakuu alko muasteri-oppiloista, kumpasie vietti karjalaini šäveltäjä Anastasija Salo. Niih ošallistu Karjalan kantelistien yhtyvehien ohjuajie ta ošallistujie. Muasteri-opit oli omissettu musiikkitevokšien šovitukšien luatimisella.

Šulakuun toisena tärkienä tilaisuona oltih muasteri-opit “Diatonini kantele – esittämmini, pedagogini käytäntö, luomistyö”. Ošallistujien luvušša oli Kantele-yhtyvehen musikanttija ta musiikkikollektiivien ohjuajie Petroskoista, Kontupohjašta, Šoutjärveštä ta Kvartsitniipos’olkašta.

Forumi yhisti nuorisuo

Kešäkuun alušša Aunukšešša vietettih Kantele-GO! -nuorisoforumi, mi yhisti nuorie kantelistija ta heijän opaštajie Karjalan eri piirilöistä.

– Forumin ošallistujat opaššuttih kantelen, jouhikon ta karjalaisen huilun šoittuo, käytih Aunukšen musejošša, otettih ošua käsityöammattien työpajoih ta kilpailuh. Forumin huippukohtana oli konsertti “Mistä laulau kantele”, a tilaisuon lopušša esiinty kantelistien yhissetty orkesteri, kumpani esitti Laulajatyttö-laulun, šanelou Ol’ga Borisovna.

Kešäkuun puolivälissä Kantele-GO! -projektin artistat otettih ošua luovah leirih “Kantele & Runolaulu”. Šen järještäjinä oltih Šuomen kanšanmusiikin muailmašša tunnetut henkilöt Arja Kastinen ta Liisa Matveinen. Leirie vietettih Šuomešša, a projektin artistat Venäjältä liityttih šiih nykyteknologijien kautti.

Luovien eččojen tulokšie

Kirkkahana šyyštapahtumana oli šyyškuun lopušša järješšetty ohjelma Helsinkin Sibelius-Akatemijan opaštujilla ta kantelenšoiton šuomelaisilla opaštajilla. Ohjelman huomijon pistehenä oli kantelen venäläini variantti. Ohjelman enšimmäiseššä ošašša Ol’ga Vlasova tuttavuššutti šuomelaisie ošallistujie hromattiseh kanteleh ta šen istorijah. Toini oša oli omissettu hromattisen kantelen šoiton peruštehilla ta erikoisukšilla.

– Šuomelaiset kantelistit kiinnoššuttih lähisemmäštä yhteistyöštä karjalaisien kantelistien kera juuri projektin rajoissa ta enši vuorošša Hanna Ryynäsen anšijošta, koroštau projektin johtaja.

Šuurešša iltakonsertissa esitettih pitkien luovien eččojen ta kanšainväisen yhteistyön tulokšie.

Pimiekuun lopušša Karjalan tašavallan musiikkiteatterissa vietettih kanšainvälisen Kantele-GO! -projektin šuuri iltakonsertti. Tilaisuošta tuli projektin tärkie vaihe. Kantelen šoittajat, šäveltäjät, opaštajat, tutkijat ta toimistonhoitajat Karjalašta ta Šuomešta vajehteliuvuttih kokemušta, min anšijošta ilmešty uušie tevokšie kannelta varoin. Niijen luovien eččojen tulokšie esitettih konsertissa. Šielä kuulu šuomelaisien ta venäläisien šäveltäjien tevokšie Kantele-yhtyvehtä varoin, kumpasien luvušša on Vilma Timosen “Polska in red”, Anastasija Salon “Jos sä olet minun hellullani” ta muita.

– Projektie valmistuas’s’a šaima tietyä, jotta kantelistien piäproplemana on ohjelmiston puuteh, huomauttau Ol’ga Vlasova.

Ošallistuos’s’a kanšainvälisih muasteri-oppiloih Kantele-GO! -projektin artistat tutuššuttih šuomelaisih kantelistiloih ta šäveltäjih, kumpaset annettih heilä luvan esittyä omie tevokšie. Myöhemmin, jotta yllyttyä luatijie luomah uutta musiikkie, vietettih eri kilpailuja. Lisäkši, projektin rajoissa julkaistih uušie nuottikokomukšie.

Talvikuu lahjotti Priäžän eläjillä juhlakonsertin, kumpaseh otti ošua luovie kollektiivija ta Kalaberdilla nimitetyn kanšallisen taitokoulun opaštujie.

– Projektissa taitokoulu ruatau kantelenšoittuo ta kanšallista musiikkiperinnehtä opaštujien lapšien ta nuorien kera.

On mainittava, jotta projektin rajoissa Youtube-videopalvelušša on avattu kolme kanavua, kumpaset on omissettu musiikilla kannelta varoin ta projektin tilaisukšilla.

– Yhteistyö šyntyy vain hyväššä ta kunnivoittajašša košetukšešša, ryhmän šopusašša ruavošša. Projekti anto ošallistujilla uušie tuttavukšie, ammatillista yštävyttä, uutta musiikkie, koroštau Ol’ga Borisovna.

Kantele-GO! -projektie toteutetah Kantele-yhtyveh, Päivännoušu-Šuomen yliopisto, Runolaulu-Akatemija ta Kalaberdilla nimitetty kanšallini taitokoulu Europan unionin, Venäjän Federatijon ta Šuomen tašavallan rahottaman rajanylittäjän Karelija-ohjelman kannatukšella. Projektin tarkotukšena on leventyä ta eistyä kantelella esitettävän musiikin monipuolisutta.

Teksti: Irina Zaitseva, Oma Mua 29.12.2021
Foto: Kantele-Go -projektin VK-šivu

Lue nämäkin:

Lahtin minä Läkköiläh: Niäšäštä kniäsöih

Lahtin minä Läkköiläh: Niäšäštä kniäsöih

Piäkuva: Kemin ujestin Knäšöin kylä, 1896–1907. Oikiella on Pyhän Jyrin kirikkö, XIX vuosišata. Kuva: Knäšöi – Miun kotimua VK-ryhmä Knäšöin kylä, kumpašešta tulou tämä kertomuš, vuoteh 1938 kuulu Karjalah, nyt še kuuluu Murmanskin aloveheh. Oli aikoja, konša šielä...

Sanasuarele käynnyh rahvas

Sanasuarele käynnyh rahvas

Vara venehty ei kua. “Oma Mua” tariččou vuadijale lugijale karjalankielizii čomevuksii. Sidä, midä hyvin maltettih paista enne, meijän ezi-ižät, meijän syndyzet. Hyö suadih paista čomasti, čökkijen pädevän sanazen omah virkeheh libo ynnällizen sananpiän jogapäiväzeh...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.