Uutiset

Varttunut nainne vihreässä karjalaisessa kansallisasussa esittää laulun ja varttunut mies tummassa puvussa pitää esitystä yhdistyksen toiminnasta valkokankaan edessä

Karjalan Rahvahan Liitto kerto vuuvven ruavon tulokšista

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 3.6.2021

Jokavuotini Karjalan Rahvahan Liiton kokouš piettih Petroskoissa, Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kielien resurssimediakeškukšešša 27. oraškuuta.

Kanšalaisjärještön piämieš ta jäšenet kerrottih männyön vuuvven toiminnašta. Vuosikokouš alko Oma Pajo -kuoron laulamašta Miun Karjala -laulušta ta Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön Kantakanšojen valtijollisen kannattamisen ošašton johtajan Jelena Migunovan esitykšeštä. Jelena Ivanovna enšiksi toivotti kaikilla tervehyttä ta korošti, kuin tärkie on olla tervehenä, jotta vois aktiivisešti ruatua kanšallisalalla ta kehittyä karjalaisien etnokulttuurialoittehie.

– Miula kaikista karjalaisista liitoista lähempi on Karjalan Rahvahan Liitto, mie iče olin šen johtajana ta olen jäšenenä. Tahon šanuo, jotta Liiton jäšenet ollah ylen aktiivisie. Kohta 14 ihmistä – Karjalan etuštajajoukko lähtöy Iževskih. Myö näytämmä, mitä ruamma tašavallašša kantakanšojen šäilyttämisekši ta niämmä, mitä toisissa tašavalloissa ruatah šuomelais-ugrilaisien kanšojen kulttuurin šäilyttämisekši ta kehittämisekši, šano Jelena Migunova.

Kokoukšešša juattih Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerin allakirjuttamie kiitoškirjasie. Karjalan Rahvahan Liitolla oli myönnetty kiitoškirjani yhteistyöštä valtijollisen kanšallisen politiikan toteuttamisešša ta panokšešta karjalaisien etnokulttuurikehitykšeh. Kiitoškirjasie karjalan kielen šäilyttämiseštä ta kehittämiseštä šuatih kanšalaisjärještön jäšenet, karjalan kielen kurššien opaštajat Anastasija Afanasjeva ta Tatjana Baranova, šekä Liiton aktivistit Svetlana Kondratjeva ta Uljana Tikkanen.

KRL:n toiminta

Karjalan Rahvahan Liitto vuuvven 2020 oraškuušta alkuan tämän vuuvven oraškuuh šuaten ošallistu kolmen projektin toteuttamiseh: “Yhtes myö olemmo vägi”, “Puhuo yhteh hiileh” ta “Karelija v fokuse”. Niijen toteuttamiseh oli käytetty noin 1,5 miljonie rupl’ua. Projektit ošallissuttih kilpailuih ta šuatih korkiet arvošanat.

– Projektien tehtävinä oli opaštua kylärahvašta peruštamah alovehellisie yhteiskunnallisie ičehallitukšie omissa kylissä ta kirjuttamah projektija, järještyä Oma Pajo-kuoron esityšmatkoja Karjalan eri kylih, valmistua laulukokomuš, kumpaseh oli kerätty 25 lauluo karjalan kielellä, painua Šuuren Voiton 75-vuotispäivällä omissettuja musiikkikorttija, kuvata filmijä Karjalan kylistä ta muita, kerto Karjalan Rahvahan Liiton johtaja Aleksandr Jeremejev.

Aleksandr Vasiljevič niise toivou, jotta liittolaisilla on äijän uušie ajatukšie ta idejoja ta jotta järještöššä tulou lisyä projektija.

Projektin toteuttamisen lisäkši KRL:n jäšenet aktiivisešti ošallissutah erilaisien toimenpitojen järještämiseh ta pitämiseh, pietäh karjalan kielen kurššija, ratkaissah karjalaisien nykytärkeitä proplemoja.

Liiton piiriošaštot

Liitolla on ošaštoja Karjalan eri piirilöissä, ne liityttih kokoukšeh ZOOM-ohjelman kautti ta kerrottih omien järještöjen ruavošta ta šuunnitelmista.

– Hyvällä mielin olemma, kun tänä vuotena Uuvven Vilgan karjalan kielen klubi “Ildukečoi” liitty Karjalan Rahvahan Liittoh. Tämän ošašton johtaja on Tatjana Kirilkina, lisäsi Aleksandr Jeremejev. Klubin jäšenet tultih kokoukšeh Petroskoih.

– Viime vuotena myö toteuttima šuuren projektin, še oli meijän kerhon enšimmäini projekti. Šen rajoissa myö pitimä karjalan kielen kieliopin oppituntija ta keškuštelutuntija. Šen lisäkši myö kehitämmä kirjutuštaituo ta ošallistuma karjalan kielen šaneluh. Tänä vuotena šaima entistä korkeimmat arvošanat, kerto Ildukečoi -kerhon johtaja Tatjana Kirilkina.

Šiitä kokoukšešša esiinnyttih ošaštojen etuštajat ZOOM-ohjelman kautti. Joka piirissä, missä eletäh karjalaiset, on omie kulttuuritarpehie, ajatukšie ta idejoja, mahollisukšie, mitein ne toteuttua, omie proplemoja ta niijen ratkaisomiskeinoja. Liiton ošaštot yhissetäh karjalaisie aktivistija, jotta yheššä ruatua omalla alovehella. Vuosikokoukšešša hyö voijah kertuo omašta ruavošta ta kuunnella toisien ošaštojen kokemukšešta.

Nainen tummassa puvussa ojenta paperisen kassin naiselle harmaassa paidassa

Kiitoškirjasen karjalan kielen šäilyttämiseštä ta kehittämiseštä šai kanšalaisjärještön jäšen, karjalan kielen kurššien opaštaja Tatjana Barnonova.

Jessoilan ošašto viime vuosina aktiivisešti ruatau nuorison kera: päiväkotien kašvattien ta koululaisien kera. Nuoremmat ta vanhemmat etnokeškukšen ruatajat peruššettih teatteriryhmä ta yheššä valmissetah spektaklija karjalan kielellä. Teatteri näyttäy erilaisie spektaklija karjalaisien elämäštä, kohtaloista, kulttuurista. Kollektiivi on voittan äijän erilaisien kilpailujen palkintoja. Jessoilašša joka vuosi pietäh karjalaisie pruasniekkoja, kirjallisušfestivalija, karjalaiset aktivistit ošallissutah erilaisih kilpailuih ta toimenpitoloih.

Piäjärven karjalaini kanšalaisjärještö “Vienan virta” täytti 25 vuotta. Tänä vuotena ei pietty perintehellisie karjalan kielen kurššija, vain järještö aktiivisemmin ruato koululaisien kera.

Lapšet käytih šeurah Miun Karjala -oppituntiloilla ta tuttavuššuttih karjalan kieleh ta kulttuurih. Kokoukšen lopušša IX Karjalaisien Kerähmön valtuutettujen neuvošton johtaja Raisa Samodajeva lyhyöšti kerto vuuvven ruavon tulokšista. Hiän korošti, jotta lisyä huomijuo pitäy kiinittyä piirilöih, missä eläy karjalaisie, ka niillä piirilöillä ei ole kanšallisen statussie. Šamoin oli noššettu kieli-, ekologija-, kulttuurin šäilyttämisen kyšymykšie.

Aleksandr Jeremejev jatkau toimintua Karjalan Rahvahan Liiton johtajana ta šuunnitelmissa on aktiivisešti ošallistuo Karjalaisien runojen vuuvven toimenpitoloih, kirjuttua ta toteuttua uušie projektija ta šamoin kuin ainaki ruatua karjalaisien hyväkši.

Teksti ta foto: Uljana Tikkanen, Oma Mua 2.6.2021
Foto: Ildukečoi-kerhon jäšen Zinaida Vasiljeva kerto ičeštä ta laulo laulun kaunehella karjalan kielellä. Aleksandr Jeremejev jatkau toimintua Karjalan Rahvahan Liiton johtajana ta toivou järještön aktiivisen ruavon kehittämistä.

Lue nämäkin:

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomes on pietty täl nedälil äijy zabastoukkua. Socialidemokruatat sanotah, gu hyö jätetäh välikyzymyksen valloillah olijan ruadomarkinoin haosan täh. VR:n loittoliikendehen junavuorolois kolmanpiän ajettih vaigu puolet. Pohjas-Suomes Kolarin kunnas rodih suuri...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.