Artikkelit

Mies ja nainen mäen päällä

Mie olen Iutalašta

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 8.6.2023
Asiasanat: musiikki

Kevyällä päivänvalon näki Mie olen Iutalašta -musiikkial’pomi. Šen luatijina ollah jazz-muusikot, kitaristit Jurii Žuk ta Alina Repetskaja. Al’pomih on kerätty Vienan perintehellisien laulujen jazz-šovitukšie.

Mie olen Iutalašta

Jurii Aleksandrovič Žuk on kitaristi, jazz-šoittaja, šäveltäjä, opaštaja. Hänen koko ammattitoiminta liittyy kitaralla šoittamiseh. Mieš on šyntysin Ylä-Aunukšen kyläštä. Muamon puolelta šuvušša on karjalaisie, tuaton puolelta – valko-venäläisie.

Jurii vieraili 38 muašša. Hiän panou merkillä, jotta joka muašša on šuurta kiinnoššušta folkmusiikkih.

Alina Repetskaja on Jurii Žukin opaštuja, kitaristi, šäveltäjä. Hiän on Petroskoista šyntysin. Alina lopetti Petroskoin Rautiolla nimitetyn opiston ta nyt ruatau šiinä opaštajana. Šamalla Alina opaštuu Rostovin konservatorijan jazz-ošaštolla.

“Mie olen Iutalašta” on Jurii Žuk ta Alina Repetskaja -duetin toini al’pomi. Še on enšimmäisen al’pomin “Väinämöini ta Lohineičyt” jatko. Uuvven al’pomin kaikki kappalehet on otettu Kalevalan muan karjalaiset laulut -kirjakokomukšešta ta šovitettu jazz-tyylissä.

‒ Koko musiikkimateriali oli kerätty Vienan Karjalašša tutkimušmatkojen aikana Petroskoin konservatorijan arhiivua varoin. Kirjan luatijina oltih Roman Zelinskii ta V’ačeslav Kalaberda. Hyö nauhotettih lauluja naisilta, XX vuosišualla harvat miehet laulettih perintehellisie lauluja, vaikiet ajat oltih. Täštä kirjašta ottima lauluja ta šepittimä musiikkie jazz-tyylissä. Yhen laulun nimi oli “Mie olen Iutalašta”, še on oikein vesselä laulu, šen mukah koko al’pomi šaiki nimen. Iutala oli pieni kylä Vuokkiniemen lähellä, alotti kertomukšen Jurii Žuk.

‒ Karjalaini folklori ta perintehellini musiikki on niin hyvä pohja luovah ruatoh, jotta meilä jo on materialie 3. ta 4. al’pomija varoin.

Folklorin ta jazzin epätavallini yhissyš

Duetin šoittamua musiikkie kuuntelomatta on vaikieta kuvitella mitein karjalaini perintehellini musiikki ta jazz voijah yhistyö ta miltä še voipi kuuloštua.

‒ Karjalašša on äijän muusikkoja, kumpaset esitetäh karjalaista musiikkie aito perintehellisešti. Šemmosen musiikin keškiesittäjänä on Kantele-yhtyveh. Myö halusima valita toisen taipalehen ta kiäntymä jazzmusiikin puoleh, kumpani antau harmonijan šyvyä merkityštä ta tariččou äijän erilaisie tyylijä: sving, latina, reggi, kantri. Tämä oli ajateltu valinta eikä musiikkieksperimentin šattumatuloš. Jazz-musiikissa täkši päiväkši on olomašša šuuri miärä tietuo ta harmonijua, melodijua ta tyylijä. Myö olemma jazzmusiikin ihailijat ta tykkyämmä karjalaista musiikkiperinnehtä, šentäh kerran yrittimä yhistyä niitä ta še meitä oikein miellytti, šelittäy Jurii.

Karjalaini perintehellini musiikki tavallisešti on yhen iänen musiikki. Še merkiččöy, jotta paperilla on pantu vain ihmisen laulamini, akkompanementtie ei ole, äsen kantelella tahi jouhikolla. Laulun peruštehella Jurii ta Alina šepitetäh akkompanementtie ta käytetäh jazzin harmonijua ‒ še on erilaisien akkordien yhistämini ta vuorotellen šoittamini. Jazz-musiikissa on äijyä enemmän akkordija, kuin klassisešša musiikissa ta mielikuvitukšella ei ole rajotukšie. Perintehellini musiikki on kova pohja, a jazz-musiikki on vapauš. Jurii ta Alina tunnetah šitä vapautta ta še vain lisyäy innoššušta šepittyä musiikkie vielä.

‒ Konša ihmini kuuntelou harmonisoituo tunnettuo šävelmyä, ni hiän varmašti tunnuštau laulun, ka še ei ole minkänä toisen musiikin šamantapasena. Mukava musiikki šyntyy ta konserttiloissa myö šuamma kuuntelijien myönteistä reaktijuo, koroštau Jurii.

‒ Vielä yhtenä jazz-musiikin erikoisuona on improvisatijo. Voipi varmašti šanuo, jotta kappalehet, missä on improvisatijo joka kerta kuulutah ainutluatusilta ta še on ihana. Šemmosissa šävelmissä on ošie, kumpasie šoitetah nuottien mukah, a on ošie, kumpasie on jätetty improvisatijolla. Niin yksi šävel ei rupie kuulumah kakši kertua šamoin, lisäsi Alina.

Duetti šoittau musiikkie piäošin kitaroilla, ka erilaisilla: klassisen ta akustisen lisäkši on ukulele ta bass-kitara, niise värijä musiikkih lisätäh vislat – irlantilaiset huilut, kantele, gl’ukofoni ta kalimba. Konserttiloih muusikot kučutah šoittamah yheššä klassisie, akatemisie šoittajie šekä harraštajie muusikkoja.

Jurin ta Alinan musiikissa ei ole tekstijä, vaikka lauluissa, kumpasista še musiikki šynty, šanat oltih. Niijen merkityš kitaristit esitetäh kuuntelij illa musiikin avulla.

‒ Esimerkiksi, Miun armahaini -laulu on itkuvirši, šentäh musiikki laulun mukah on minorissa. Päinvaštoin laulu “Kun mie lašen pois omie lehmie” on oikein vesselä, niin kuin kyläelämän pitälti vuotettu tapahtuma, šentäh šemmoni mieli on šäveleššäki. Mistäš tulet -laulu on erittäin tragini, še näytti, kuin vaikie oli elämä. Nuorien prihojen ikävä šykyšy on rekruuttien minorilaulu ta myö luatima šitä bl’uzin tyylissä. Laulun merkityš vaikuttau musiikkih ta niise improvisatij oih. Mitein myö tunnemma musiikkie šoittamisen hetkellä, šemmoni improvisatijo šyntyyki, šano Alina Repetskaja.

Musiikkivideot on kuvattu kaunehissa paikoissa

Monen musiikkikappalehen mukah duetti kuvasi musiikkivideot. Kuvaukšien paikoiksi hyö valitah pohjoset kaunehet paikat, kuin Puanajärven puisto, Vottovuara, Hipinä-vuarat, Teriberka-paikka Barentsin meren rannalla. Kuvaukšien aikana äijän mitä mukavua tapahtu ta muusikot mielelläh kerrotah šiitä.

‒ Ennein myö kuvasima vain šitä, kuin šoittima musiikkie. Ota onki -šäveltä varoin meilä šynty ajatuš kuvata musiikkivideo juonen mukah, a iänityš oli luajittu studij ošša. Myö noštima Vottovuaralla kuvauštekniikkua, pukuja, šoittimie, pitimä kuvaukšet päivällä ta yölläki. On mukava, jotta kuva täštä videošta tuli uuvven al’pomin kanšikuvakši, muhien muistelou Alina.

Luovan toiminnan vielä yhtenä šuuntana on oman musiikin šepittämini. Uuši musiikki ei šynny vain innoššukšella. Šäveltäjän ruato on vaikie ta kyšyy äij än aikua ta voimie.

‒ Kuni et čukella täh prosessih nimitä uutta ei šynny. A još enemmän šepität, niin paremman tulokšen šuat. Omalla musiikilla olis hyvä omistua enemmän aikua, šanotah muusikot.

Jurii Žuk ta Alina Repetskaja -duetin musiikkie voipi kuunnella ta musiikkivideoita kaččuo šamannimiseššä VK-ryhmäššä. Niise heilä on äijän konserttija Petroskoissa, niijen ilmotukšet šamoin löyvytäh ryhmäštä. Kitaristien šuunnitelmissa lähiaikana on antua konserttija, valmistua kappalehie uutta al’pomie varoin ta kuvata musiikkivideoita. Hyö koroššetah, jotta luovalla ihmisellä kaikešta tärkeimpänä on antua toisilla oman ruavon hetelmie.

Teksti: Uljana Tikkanen, 7.7.2023
Kuva: Kitaristien kuva-arhiiva

Lue nämäkin:

Meijän šuvun naiset

Meijän šuvun naiset

Tämä on jatko-oša. Alku on täššä. Uušien perehien šynty Majuri Salomon Enbergin johtamien ruoččilaisien hyökkäykšen aikana Grigorilla oli 19 vuotta, a hänen tulija Okahvie-naini oli kuušivuotini. On kuvittelomatointa, min ihmehen anšijošta heijän vanhempien onnistu...

Meijän šuvun naiset

Meijän šuvun naiset

Haluon omistua kerrontani meijän “vašemella olkapiällä” ta šen eryähillä nykysillä jatkajilla. Muutoma vuosi takaperin mie luvin Narine Abgar’anin kirjuttaman kirjan “Ihmiset, kumpaset ollah aina miun kera”. Milma šyväšti liikutettih šemmoset šanat: “…Šie olet...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.