Artikkelit

Mujehet, puuttukkua!

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 18.10.2023

Vuokkiniemen kyläššä piettih viiješ Mujehfestivali, kumpani jo tuli Vienan Karjalan kunnivokortiksi. Še kešti kakši päivyä, kumpasista toisena piettih piäpruasniekka. Järještäjät valmissettih rikaš kulttuurihuvitušohjelma šekä valittih pienen kalan parahie pyytäjie.

Pruasniekan keškitapahtuman – mujehpyytökilpailun voittajakši piäsi Muikkujoukko. Šen jäšenet ollah ammatilliset kalaštajat ta heijän verkkoloih puuttu eniten kalua, kummaista hyö kaikista rutommin otettih verkošta ta puhissettih. Toisella paikalla piäsi Mujehta ei ole -joukko ta kolmannella – Kaunis šuari.

Kilpailun kaikki voittajat ta ošallistujat šuatih kallehet lahjat festivalin sponsoriloilta, a parahan joukon kalaštajilla lahjotettih Viena-šeuran jäšenien Kemin piirin Puanajärven lahnašta paistama kalakukko. Erikoislahjat šuatih festivalin nuoremmat ta vanhemmat kalaštajat, kumpaset oltih šamašša Šeppä-joukošša.

Kalaštajien uartehet

Šuurimman pyyvvykšen paino oli kolme kiluo 965 grammua. Tseppelin-joukon kalaštajat, kumpaset viime vuotena oltih toisella paikalla šanottih, jotta kalua on vähemmän, šentäh kun nyt on enemmän lokkie. Šiih kaččomatta festivali tulou vielä paremmakši ta on halu ošallistuo šiih iellähki.

Lapšet Šeppä-joukošta oltih nuorimpina kilpailijina. Mujehpyyntikilpailun lisäkši Kuitin rannalla paikalliset eläjät ta vierahat kačottih tanšši- ta folkloriryhmien esitykšie, nautittih kantelen šoittuo, otettih ošua “Mujehen juokšuh”, käsityömuasteri-oppiloih, oššettih lahjoja ta muistomerkkijä jarmankalla.

Onnen mähnä”, kumpani antais lykkymiehellä 25 000 rupl’ua ei löytän festivalin aikana omua omistajua, ka pruasniekan vierahat voijah yrittyä šuaha šitä enši vuotena.

Vierahat pruasniekašta

Festivalin vierahat oltih hyvällä mielellä. Hyö kerrottih meilä omista vaikutelmista.

‒ Mie olen enšimmäistä kertua festivalissa, tulima tänne koko perehellä. Tämän pruasniekan anšijošta kannatetah karjalaista kulttuurie ta karjalaisen rahvahan perintehie. On iloista, jotta festivalissa on äijän lapšie ta on kielikenttä, missä jokahini voipi tiijuštua uušie karjalankielisie šanoja. Hyvä, jotta tämmöni festivali on Vuokkiniemeššä, šano pruasniekan vieraš Anna Nikandrova.

‒ Mie ošallissuin juokšuh toiseh kertah, enšimmäini kilpailu oli Kaupunkin päivänä ta šielä mie piäsin kolmannella paikalla. Tällä kertua miun ei onnistun tulla parahakši, ka miula miellytti pruasniekka ta juokšu. Kaikešta enemmän mie tykkyän karjalaisie šyömisie, erittäin puolukkua nakrehen kera. Konša kašvan šuurekši ošallissun mujehpyyntih, kerto 11-vuotini Mujehen juokšu -kilpailun ošallistuja Roman Zajets.

‒ On tärkie näyttyä omie käsityötevokšie jarmankalla. Tiälä mie kerron omašta ruavošta, ihmiset tutuššutah miuh ta miun brendih, nähäh luajokšie omin šilmin, šiitä tullah miun VK-ryhmän šeuruajiksi. Festivali autto löytyä uušie asiekkahie, kumpasilla on mukava, mitä mie ruan. Elävä keškuštelu on paraš mainoš muasterilla, šelitti Mukava Koti -brendin luatija Galina Uljanova.

Festivalin järještäjänä on Sreda-kulttuurikehityškeškuš. Še kiittäy partn’orija ta apulaisie.

Teksti: Aleksandra Lesonen, Oma Mua 18.10.2023

Kuvat: Aleksandra Lesonen

Piäkuva: Lapšet Šeppä-joukošta oltih nuorimpina kilpailijina.

Kuva 1: Kilpailun voittajat – Muikku-joukko.

Kuva 2: Kalaštajat lašettih verkot järveh ta myöššyttih rantah.

Lue nämäkin:

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.