Artikkelit

Piirretty kuva kahdesta hahmosta, joista toinen on telkkarin ruudulla ja toinen on pöydän äärellä kannettavan tietokoneen kanssa

Olgan čuppuni: Karjalan kielen loitto-opaššuš

Kirjoittanut: Olga Karlova
Julkaistu: 19.9.2022
Asiasanat: Olgan čuppuni

Kuuntele artikkeli luettuna:

 

Moni karjalan kielen kuršši on šiirtyn verkkoh. Päivännoušu-Šuomen yliopisson täššä šyyškuušša alkanuolla vienankarjalan peruškurššilla on 30 opaštujua. Hyväččäini miärä kielikurššilaisie, kumpasista šiinä puolet ollah perušopaštujie ta toiset on tultu opaštumah avonaisen yliopisson kautti. Opaššuš mänöy loittuota Zoomissa, šentäh kurššilla on loitto-opaštujie ympäri Šuomie ta muuvval’taki.

Uuvvet opaššunta- ta opaššantamuuvvot tuuvvah mataššah uutta šanaštuo, kummaista karjalan kielen opaštaja joutuu smiettimäh ta luatimah. Kieli uuvvistuu ta uuvvet šanat ta termit piäššäh käyttöh enšimen opaštujajoukošša ta šiitä jo ni ielläh heijän kautti toisih piirilöih, kumpasissa karjalua käytetäh. Myöhempäh aika näyttäy, mit šanat jiähäh kieleh, mit niistä taivutah kielen käyttäjien kieleh ta mit tuaššen jiähäh pois käytöštä. Pyörittelen täššä kirjutukšešša Zoom-šanaštuo karjalakši.

Enšin kaikin keräyvytäh yhtehiseh Zoom-pirttih, piäpirttih. Opaštaja avuau oman videon ta mikrofonin ta luatiu tervehykšen. Opaštujat voijah hoš liputtua kättä, ta luvento alkau. Zoom-vaštauvunnašta voipi luatie videotallentehen. Ne, ket ei piäššä Zoom-luvennolla, voijah kaččuo tallennehta jäleštä päin. Tahtonet myöštyö minnih männyön luvennon materijalih, šiih šiula on hyvä mahto.

Opaštaja ta tarvitešša opaštujatki voijah jakua omua ekranie, näyttyö. Kaikin yheššä šeuratah luventuo. Jakua voipi ni tauluo, kumpasella on mukava näppäillä tekstie ta tarkistua kotiruatuo. Kaikin nähäh oikiet vaštahukšet, ta kieliasiet paremmin painutah mieleh. Šanat ta virkkehet näköy kirjutettuna tekstinä, šamoten kuulou, ta ičenki opaštujan olis hyvä muistua iäntyä ne opaštajan peräh.

Kyšymykšet työnnetäh čattih. Še on hyvä kohta pityä pakinua kirjallisešti. Voipi kirjutella kahen kešen čatissa tai työntyä viestijä čattih kaikilla nähtäväkši ta kommentiiruitavakši.

Yhtehiseštä pakinapirtistä piäšöy pienempih pakinapirttisih tahi pakinačuppuloih. Opaštaja jakau opaštujat pienjoukkoloih, kumpaset pietäh pakinua ta luajitah harjotukšie omissa čuppuloissa. Opaštajalla on mahto kiertyä čupušta toiseh, käyvä kostih vaštuamašša opaštujien kyšymykših ta tiijuštelomašša kuin ruato joukkoloissa matkuau. Pirttisissä opaštujat tuttavuššutah toini toiseh ta piäššäh keškenäh pakinoilla. Vähempi kuuntelijua, vähempi čuipotušta.

Alahampana voipi lukie Zoom- ta opaššuššanaštuo karjalakši ta šuomekši.

Hyvyä opaššušvuuvven alkuo kaikilla!

Kačo lisäkši Neuvot hyvin mänijäh loitto-opaššuntah ta -opaššantah: https://blogs.uef.fi/karjalanelvytys/wp-content/uploads/sites/155/2021/11/UEF_Etaopiskelun_Vinkit-2.pdf

Zoom-šanašto:

yhtehini pirtti, piäpirtti – pääsessio, pääkeskustelu (main session)
pirttini, pakinačuppu, pienjoukko – ryhmätyöhuone (break-out room)
jakua ekrani, jakua näyttö – jakaa näyttö (share screen) Voitko jakua šiun ekranin? Jua oma ekrani, passipo!
mikrofoni – Pane oma mikrofoni piällä / pois. Šiun mikrofoni on piällä. Avuatko mikrofonin? Panetko mikrofonin kiini? Šalpuatko mikrofonin?
video – Voitko panna oman videon? Avuatko videon? Šalpuan videon.
čatti, čat-pakina – keskustelu (chat). Työnnä kyšymyš čattih! Piemmä pakinua čatissa.
Zoom-kerähmö – Zoom-kokous
Zoom-vaštauvunta – Zoom-tapaaminen
ošanottaja, ošallistuja – osallistuja (participants) Zoom-vaštauvunnašša oli 10 ošanottajua.

Muut šanat:

loitto-opaššuš – etäopetus
opaštuo loittuota – opiskella etänä
loitto-opaštuja – etäopiskelija
opaštaja – opettaja
opaštua loittuota – opettaa etänä
opaštujajoukko – opiskelijaryhmä
luvento – luento
tallenneh – tallenne
pityä pakinua – keskustella
työntyä viesti – lähettää viesti
luatie tervehyš – tervehtiä
liputtua kättä – vilkuttaa
kotiruato – kotitehtävä

Kuva: Pixabay

Lue nämäkin:

“MKŠ” on muamon kielen šäilyttäjät

“MKŠ” on muamon kielen šäilyttäjät

Piäkuva: Kohtauš Huoti-tiätä, kišša ta koira -näytelmäštä. Kuva: Nadežda Vasiljeva Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen pieneh šalih ei voitu mahtuo kaikki halukkahat, kumpaset tultih MKŠ-teatteriryhmän enši-iltah. Artistojen mainijo ruato, heijän tarkat liikkehet ta...

Tämä viesti on jälkipolvilla

Tämä viesti on jälkipolvilla

Piäkuva: Santra Remšujeva jätti meilä omie muisselmie. Kuva: Raisa Remšujevan pereharhiiva Muamoni, tunnettu starinankertoja Santra Remšujeva tämän vuuvven 6. oraškuuta ois täyttän 110 vuotta. Keräyšmatkojen aikana kirjutin häneltä starinoja ta lauluja šekä monie...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.