Uutiset

Oma Media on meijän uuši media

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 23.9.2020

Periodika-kuštantamo avuau tänäpiänä, 23. šyyškuuta, Oma Media -verkkoportalin. Portalista löytyy uutisie ta muuta ainehistuo nyt karjalakši, vepšäkši ta šuomekši ta kohta niise venäjäkši. Uutisainehistuo uuvvissetah joka päivä.

Mitä tarkottau Oma Media

– Oma-šana kuuloštau šamanlaiselta karjalan, vepšän ta šuomen kielellä ta tarkottau mitänih lähistä. Media on kanšainvälini šana. Šen käyttö portalin nimeššä antau käyttäjien tietyä, jotta šivušto toimiu joukkoviestimenä, Periodika-kuštantamon johtaja Natalja Sinitskaja šanou.

Portalista löytyy uutisie ta artikkelija karjalakši, vepšäkši ta šuomekši.

– Oma Media on uuši joukkoviessin, kumpani tuou esillä Karjalan kantakanšojen omie uutisie. Šen lisäkši kerromma tärkeitä Karjalan ta Venäjän tašosie uutisie, portalin piätoimittaja Mikko Nezvitskii kertou.

– Portali yhisti šuuren ošan kuštantamon kaikkien lehtien toimitukšellisešta šisällöštä yhtenäisen, šähkösen katon alla, portalin piätoimittaja lisyäy.

Uuvven šivušton avuamini ei tarkota, jotta kuštantamon lehtien valmistamini olis keškeytetty, ka šivušto muutti toimittajien työprosessin.

– Šiitä šyyštä, jotta uutisie portalih lisätäh joka päivä, toimittajat kirjutetah tekstijä entistä nopiemmin ta kuštantamon kaikkien lehtien toimitukšet luajitah portaliainehistuo kiintieššä vuorovaikutukšešša, Periodika-kuštantamon johtaja huomauttau.

Potkauš kielien kehitykšeh

Portalin luatijat toivotah, jotta Oma Media antau potkaukšen karjalan ta vepšän kielien kehitykšeh.

– Jokahini uuši aihe, mistä toimittajat kerrotah lehtilöissä tai portalilla, tuou kielih nykypäiväistä šanaštuo. Toivomma niise, jotta portali lisyäy kiinnoššušta kanšalliskielien opaštumiseh. Portali auttau nuorie ymmärtämäh, jotta kanšalliskielie voipi käyttyä šamoin verkoššaki, ei ainuoštah keškuštelušša ämmön kera, Natalja Sinitskaja tovistau.

Karjalankielisen Oma Mua-lehen piätoimittaja Ol’ga Smotrova ta vepšänkielisen Kodima-lehen piätoimittaja Irina Sotnikova ollah šamua mieltä kuštantamon johtajan kera.

– Toivottavašti ihmiset, kumpaset ollah varmoja, jotta karjala ta vepšä ei olla kirjakielie, nähäh nyt portalista, jotta nämä kielet ollah hyvinki elošša, Ol’ga Smotrova koroštau.

– Oma Media on šuatavilla kaikilla. Ulkomailla eläjät vepšäläiset voijah šuaha šiitä tietuo vepšäläisien kulttuuritapahtumista ta muista Karjalan uutisista nimenomah vepšäkši, Irina Sotnikova huomauttau.

Kieliresurssikeškukšen toiminta

Oma Media on monitašoni portali. Uutismaterialien ta artikkelien lisäkši šiitä löytyy informatijuo Periodika-kuštantamoh kuulujan KT:n karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšen toiminnašta.

– Kieliresurssikeškuš on Periodika-kuštantamon ainut ošašto, millä aijemmin ei ollun omua verkkošivuo. Keškukšen tapahtumista kertoma yheššä sosialiverkošša ta vain venäjän kielellä. Portali antau kanšalliskielistä ta kulttuurista kiinnoštunuilla ihmisillä mahollisuon šuaha tietuo keškukšen tapahtumista ta projektiloista kuin venäjäkši, niin ni karjalakši, vepšäkši ta šuomekši, kieliresurssikeškukšen johtaja Inna Nippolainen huomauttau.

Keškukšen johtajan mukah kieliresurssikeškukšen tapahtumat kerätäh aina äijän ošallistujie. Häntä ei pölätä še, jotta portalin avuamisen jälkeh tapahtumista kiinnoštunuijen miärä voit huomattavašti kašvua.

– Kiinnoššukšen kašvu vain auttau šuunnittelomah keškukšen tulijua toimintua ta eččimäh resurssija, Inna Nippolainen koroštau.

Koulutukšellini tehtävä

Kaiken lisäkši Oma Medialla on koulutukšellini tehtävä: portalin kieliresurssikeškukšen ošaštošta löytyy karjalan ta vepšän kielen verkkokurššit.

– Olemma luatin kurššien rakentehen tunnettujen verkkokurššien mukasešti. Jokahisešša kurššissa on kymmenen opaššuštuntie. Jokahisella opaššuštunnilla käyttäjä opaštuu uutta šanaštuo, kieliopillisie šiäntöjä, lukou tekstin ta šuorittau tehtävie, Inna Nippolainen kertou.

Nyt portalista löytyy vain alkeistašon kurššit.

– Kurššien valmistamini jatkuu, nyt luajimma keškitašokurššija. Šuunnitelmien mukah ne tullah valmehekši vuuvven lopušša, keškukšen johtaja šanou.

Oma Media: perintehet ta nykyaika yheššä

Monikielisen verkkoportalin ideja šynty muutoma vuosi takaperin, ka šivušton aktiivini valmistelu kešti puolitoista vuotta.

– Portalin luatimisprosessissa šynty äijän vaikeukšie, ka tuloš ilahuttau. Ulkonävöltäh Oma Media eruou toisista šuomelais-ugrilaisista verkkošivuista, Natalja Sinitskaja huomauttau.

– Esimerkiksi, šivuštolla on ainutluatuni logo, kumpasešša käytetäh Karjalan tašavallan lipun värijä. Šamoin nämä värit on käytetty Periodikan kanšalliskielisien lehtien logotiippilöissä, kuštantamon johtaja šelittäy.

Portalin visualisešta ilmeheštä vaštasi venäläisšuomelaini grafillini šuunnittelija Mirya Nezvitskaya.

– Šivušto yhistäy nykyaikasie trendijä ta kanšalliskulttuurin elementtijä, ta muissuttau iče Karjalua, kumpani yhistäy kanšallisperintehie ta nykyaikua. Toičči työššäni šynty vaikeukšie, šentäh kun šuunnittelijana miun piti luatie kaunis ta šamanaikasešti käyttäjällä mukava šivušto, Mirya Nezvitskaya kertou.

Šiitä huolimatta, jotta Oma Media on auki, portalin kehittämini jatkuu ielläh.

– Lähiaikoina kanšalliskielisien uutisien lisäkši portalista löytyy venäjänkielisie uutisie. Toivottavašti meijän tuottama venäjänkielini ainehisto tulou yhtä korkieluatusekši, kuin kanšalliskielini, Natalja Sinitskaja šanou.

Teksti: Margarita Pehkonen, Oma Mua, 23.9.2020
Foto: https://www.omamedia.ru/ka/

Lue nämäkin:

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Halličus on suannuh valmehekse omat nevvottelut tulien vuvven talovusarvivoezitykseh näh. Halličuksen b’udžiettuezitys on 11 (yksitostu) da puoli miljardua euruo alijiämähine. Kelan mugah halličusprogramman siästöt ollah vai ylen pieni vuitti kaikis sen maksettavis...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.