Menneet tapahtumat

Kaksi naista istuvat nurmikolla, ja nuorempi pitelee vanhemman edessä mikrofonia.

Ota ošua runoperintehellä omissetuh seminarih

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 19.8.2021
Asiasanat: tutkimus

Karjalaisella runoperintehellä ta Pohjosen kantakanšojen eeppisellä perinnöllä omissettuo seminarie vietetäh Karjalan tašavallašša.

Karjalaisien runojen vuuvven rajoissa 24.–25. šyyškuuta 2021 Kalevalan pos’olkašša pietäh Karjalaisella runoperintehellä ta Pohjosen kantakanšojen eeppisellä perinnöllä omissettu seminari.

– Seminarissa käsitelläh karjalaisen runoperintehen šäilyttämiseh, kehittämiseh ta popularisointih kuulujie kyšymykšie šekä karjalaisih runoih pohjautujien uušien etnokulttuurituottehien luomista. Lisäkši seminarissa voipi tuttavuštuo Pohjosen kantakanšojen eeppiseh perintöh, kerrotah toimenpivon järještäjät.

Seminarin ošanottajat niise kerrotah positiivisešta kokemukšešta, kumpani koškou šivissyštyötä runoperintehen alalla ta šyventämistä perinteheh kalevalamittasien tekstien ymmärtämiseh ta esittämiseh opaštamisen avulla.

Seminarin erityisen tärkienä aihiena on lapšien ta nuorison tuttavuššuttamini Pohjosen kantakanšojen rikkahah ei-ainehelliseh kulttuuriperintöh, šen eistämiseh mediatilašša nykyaikasien digitaliteknologijien avulla.

Ošallistumah seminarih šelloššukšineh kučutah tietoyhteisön, oppi- ta kulttuurilaitokšien, šuomelaisugrilaisien kanšalaisliittojen, valtij ovallan elimien, paikallisien ičehalličukšien elimien ta joukkotiij otušvälinehien etuštajie.

Anomuš on työnnettävä vuuvven 2021 šyyškuun 6. päiväh šuaten šähköpoštilla: kielikeskus@rkperiodika.ru (Anomuš seminarih -merkillä). Järješšyškomitietalla on oikevuš valita anomukšie.

Seminarin viettämisen muoto riippuu Karjalan tašavallašša toimijista koronarajotukšista.

Tilaisukšen järještäjinä ollah Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijö, Kalevalan kanšallisen kaupunkipiirin hallinto, Petroskoin A. K. Glazunovilla nimitetty valtijonkonservatorija, Venäjän tietoakatemijan Karjalan tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutti šekä Periodika-kuštantamo.

Lisätietuo seminarista telefonissa: 8 (8142) 78-03-15, yhtehyšhenkilö on Andrei Nikolajevič Kuznetsov, Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšen johtaja.

Foto: Folkloristi Santra Stepanova (vaš.) kirjuttau loihtuo Anna Sem’onovna Jegorovalta. Kolatšelän Jovenšuu, kešä 1964. Jouko Suurhasko.

Lue nämäkin:

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.