Artikkelit

Pohjolan luomua -šuunnitelma eistäy käsitöitä Karjalašša

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 15.3.2023

Uuši käsityöalan kehityššuunnitelma on valmisteilla Karjalašša. ECHO-yhissykšen omat ta ulkopuoliset asientuntijat luajitah šitä viijen vuuvven ajalla.

Šuunnitelman valmistamini

Karjalan käsityöalan kehityššuunnitelma esitetäh Karjalan tašavallan kulttuuriministerijön kollegijan issunnošša kevyällä. Šuunnitelma valmistuu etnokulttuurisien keškukšien ta järještöjen ECHO-yhissykšen projektissa. Projektin nimi on “Pohjolan luomua: paikallisien käsitöijen kehityškeinoja”. Še voitti Karjalan projektikilpailun.

– Kehityššuunnitelma on dokumentti, mi miärittelöy käsityön šäilyttämisen ta kehittämisen piäšuunnat Karjalašša. Šemmosen šuunnitelman olomaššaolo on tärkietä meijän tašavallalla. Še ohjuau käsityön harraštajie ta asientuntijie, kumpaset popularisoijah ta šäilytetäh Karjalan kulttuuriperintyö. Kehityššuunnitelman lisäkši tarvitah niise toimenpito-ohjelma, kertou ECHO-yhissykšen johtaja Svetlana Kol’čurina.

Projekti eistäy käsityöalan kehityštä Karjalan tašavallašša. ECHO:n omat ta ulkopuoliset spesialistit luajitah nyt käsityöalan kehityššuunnitelmua viijekši vuuvvekši. Uutta šuunnitelmua aletah toteuttua jo tänä vuotena.

– Kaikki muuttuu nykyjäh vauhilla, šentäh tulovaisutta on erittäin vaikie ennuštua pitällä aikavälillä. Lakienluajintua uuvvissetah, uušie valtijollisie tukitoimija hyväkšytäh ta uušie käsityöalan työtapoja otetah käyttöh. Kehityššuunnitelmašša painotamma, jotta käsityöalan tulou varautua talouškriisin šeuraukših, lisyäy Svetlana Kol’čurina.

Ielliseššä vuosien 2010–2020 kehityššuunnitelmašša ei kiinitetty äijän huomijuo Internettih. Viime vuosina Internetin käyttö nousi ta verkkoteknologijat ruttoh kehitytäh. Šamalla on šyntyn uušie keinoja eistyä käsityötä, kehittyä tuottehie šekä tutkie markkinatilannehta.

Verkko-opaš käsityömuasteriloilla

Projektin ošana valmistuva opaš šisältäy opaššušainehistuo.

– Oppahašta käsityön harraštaja löytäy ičellä hyövyllistä tietuo. Šiinä kerrotah, mitein käsityöharraššukšešta voit kehittyö bisnessi. Oppahan tiijot autetah iče työnantajie ta yrittäjie mäneštymäh käsityöalalla, kuvittelou Svetlana Kol’čurina.

Opaškirja šisältäy ECHO-yhissykšen ruatajien luatimua ainehistuo ta viime vuosien koulutušohjelmie. Verkko-oppahah lat’atah niise uušie luventoja ta podkastija.

– Verkko-opaš käsityömuasteriloilla on hyvä ideja. Kouluttavien verkko-ohjelmien lisäkši on hyövyllistä järještyä henkilökohtasie tapuamisie käsityön harraštajien kera. Henkilökohtaista n’euvontua on šuunniteltu šamoin täššä projektissa.

Verkko-oppahašta tulou avonaini resurssi Karjalašša ta šen ulkopuolella eläjillä käsityömuasteriloilla.

Karjalan käsityömuasteriloista kertoja ainehisto on jo valmis ta šuatavilla sosialiverkoista šekä ECHO:n verkkošivuilta.

Uuvvissettava kartta ta kiertonäyttely

Projektin avulla uuvvissetah Karjalan käsityöalan verkkokartta. Šitä alettih valmistua viime vuotena.

– Tämmöni kartta tarvitah, šentäh kun še kertou kuin äijän käsityön harraštajie on Karjalašša ta missä paikoissa hyö toimitah. Käsityömuasteri, kumpani piäšöy tähä karttah, huomatah paremmin. Hänen on helpompi mainoštua ta myyvvä omie tuottehie. Toisualta verkkokartta kuvaštau käsitöitä, kumpasie šäilytetäh ta eissetäh Karjalan tašavallašša, kertou ECHO-yhissykšen johtaja Svetlana Kol’čurina.

Tämän lisäkši projektissa on šuunniteltu järještyä metodista apuo käsityön harraštajilla ta heijän partn’oriloina toimijilla järješšöillä.

Karjalan käsityömuasteriloista kertoja ainehisto on jo valmis ta šuatavilla sosialiverkoista šekä ECHO:n verkkošivuilta. Šiitä luajitah Karjalan käsityöt ta käsityödisaini -aihieni kiertonäyttely. Še esitetäh yleisöllä Petroskoissa ta Karjalan muutomašša piirissä.

Teksti: Ilona Veikkolainen, Oma Mua 15.3.2023
Kuvat: Ilona Olkonen, Echo-yhissyš

Lue nämäkin:

Kertomukšie Velli-koirašta

Kertomukšie Velli-koirašta

Tutuštukkua, meijän paraš lemmikki! Meijän pereheššä eläy Velli-koira. Mie ta miun yštävät šanomma šitä lempinimellä Vellikki. Šillä on kaunis tulenruškie karva, kippura häntä ta niin kun revolla kaitani turpa. Vellikillä on muššat älyö loistajat šilmät. Koiran korvat...

Mundärven Pagast

Mundärven Pagast

Täl kerdua lähtemmö Mundärveh, libo tarkembah sanojen, Mundärven Pagastale. Tämä on endine kirikönkylä, voulostin hallindokeskus. Nygöi Mundärves on tyyni sygyzyl da talvel. Monien toizien karjalazien kylien jyttyöh aigoinah suuri kylä, kus kiehui elos, vähin-vähäzin...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.