Uutiset

Talvinen maisema järven yli pieneen kylään

Pohjoni Venetsija on Karjalan kaunehimpie kylie

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 8.12.2022
Asiasanat: Jyskyjärvi

Karjalan tašavallan kuntien neuvošton liitto luati jokavuotisen Kaunehin kylä -kilpailun yhtehvevon. Pitkärannan piirin Harlu-pos’olka on tunnuššettu kaunehimmakši kyläkši, toisella ta kolmannella paikalla piäštih Kalevalan piirin Jyškyjärven kylä ta Aunukšen piirin Ylä-Aunukšen pos’olka.

 

Jyškyjärviläiset ošallissuttih kilpailuh jo toista kertua. Viime vuotena hyö oltih kolmannella paikalla, a tällä kertua nouštih ylemmäkši.

Jyškyjärvi on Kalevalan piirin vanhimpie kylie. Enši kertua še oli mainittu 1500-luvun asiepaperiloissa. Kylä šijoutuu ihmehelliseššä paikašša. Šitä kierretäh jokien ta pienien järvien nauhat. Rahvaš jo ammuin šanotah Jyškyjärvie Pohjosekši Venetsijakši.

Jyškyjärven ikivanhua istorijua kirjutetah ruatajat ta omalla kotimualla luotettavat ihmiset. Tämä istorija tiesi neuvoštovallan kehitykšen, Šuuren Isänmuallisen šovan ta mečänhakkuualan aktiivisen kehitykšen aikua. Jyškyjärviläisien mečänhakkuajien nimet ta heijän nykyaikaset ruatokeinot oli tunnettu koko Karjalašša ta šen ulkopuolella. Ka še kaikki on jo männeisyöššä. Ei ole enyä šuurta yrityštä, Jyškyjärven lespromhosie, eikä mečänhakkuupunktija, kumpaset annettih tällä šeuvulla mahollisuš kehittyö asienmukasešti.

Nykyjäh Jyškyjärven kyläh kuulutah Kepan ta Uuvven Jyškyjärven pos’olkat. Kaikkieh niissä on vähän yli 700 eläjyä.

Vuuvvešta vuoteh väještö vähenöy – eläjät vanhetah, nuoret ečitäh parempua elämyä šuurissa kaupunkiloissa ta harvoin myöššytäh kotikyläh. Ka kaččomatta šiih Jyškyjärvi eläy, a šen eläjät staraijah kehittyä šitä ta ušotah parempih muutokših.

Tevollisušyritykšien puuttehešta Jyškyjärven kylän b’utžetissa ei ole lisätuloja ta apuh tullah granttikilpailut, kumpasie viime vuosina vietetäh melko ušein. Jyškyjärven kylän hallinto työntäy anomukšie melkein joka kilpailuh.

Kilpailujen anšijošta viime kolmešša vuuvvešša onnistu vetyä kylän b’utžettih yli kymmenen miljonie rupl’ua, kumpaset lähetettih alovehien kunnoštamiseh. Jyškyjärven kuulusien riippušiltojen korjauš, urheilukentän avuamini Uuvvešša Jyškyjärveššä, pos’olkojen uuvvenvuuvven korissuš, Čirkkakemijoven rantalepoalovehen kunnoššuš on vain pieni oša täytetyistä töistä.

Jyškyjärven monivuotini proplema on kylän mannerošua ta šuarta yhistäjän šillan remontti. Rahvaš šanotah šitä Dobrininan šillakši.

– Šuarella on elintaloja, šielä aina eläy 25 henkie, šanou Jyškyjärven kylän hallinnon piämieš Marina Sobolevskaja. – Dobrininan šilta turvuau heilä yhtämittaista halkojen kuletušta, enšiapuauton ta toisien kulkuvälinehien läpikulkuo. Korjauštyöt ollah oikein kallehet, b’utžetti ei pärjyä. Šuatujen rahavarojen anšijošta alkoma ruatua: vajehtima šillan kakši porrašta, a niitä on kaikkieh 13. Vot i laškekkua, kuin äijän rahua ta aikua tarvičemma, jotta lopettua aletut työt.

Nykyjäh Jyškyjärven kyläššä on nellä kyläkuntua, kumpaset niise lisätäh omua panošta alovehen kehitykšeh. Kyläläisien projektit joka vuosi piäššäh voittajiksi, mi vetäy lisärahavaroja.

Ka tietyšti projektit aktiivisešti ošallissutah kilpailuih kylän hallinnon, šen johtajan ta deputattien anšijošta. Merkittävänä on niise sponssorien, enši vuorošša yrittäjän Pavel Vatasen ta Karjalan tašavallan lakienluajintakokoukšen deputatin Maksim Vorobjovin apu.

Marina Sobolevskajan mukah joka vuosi ne ihmiset annetah šuurta raha-apuo, mistä jyškyjärviläiset ollah kiitollisie heilä.

Ihan tuanoin Jyškyjärven kylä šai uuvven traktorin, kumpasešša on kaikki tarvittavat riippulaittehet. Šuatuilla rahavaroilla oššettu koneh helpottau pos’olkan teijen pitämistä kunnošša ta muita taloušruatoja.

Lopettuas’s’a nykysie kilpailuprojektija jyškyjärviläiset smietitäh šeuruavie ta valmissetah niitä. Hyö ei olla tyytyväisie toiseh paikkah Kaunehin kylä -kilpailušša. Juškyjärviläisien tarkotukšena on voitto ta hyö ruvetah vähitellen aštumah šitä kohti tarkistuan omie šuunnitelmie ta mahollisukšie.

Teksti: Nadežda Vasiljeva, Oma Mua 30.11.2022
Kuva: Uljana Tikkanen

Lue nämäkin:

Nedälin 15 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 15 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Päivännouzusuomelazien ruadomatkat ollah pitketty äijälgi kymmenes vuvves. Endisty enämbi kunnanruadajua ajau omal mašinal aijembua pitkembiä ruadomatkua. Suuri vuitti päivännouzupuolizen Suomen kanzanevustajis kannattau eričystalovusalovehen perustandua...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.