Uutiset

Tanšši on šilta kantatuattojen viisahuošta nykymuajilmah

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 8.4.2021
Asiasanat: kulttuuri

Pitän paussin jälkeh Venäjällä vähitellen alettih antua lupua konserttien ta festivalien pitämiseh. Viime vuotena kulttuuri ta taito šiirryttih internettih ta kaččojat ruvettih ikävöimäh elävyä musiikkie ta niitä tuntehie, kumpasie voipi šuaha vain elävien esitykšien aikana.

Kahen vuuvven väliajan jälkeh Kruuga-yhtyvehen artistat käytih esityšmatalla Udmurtijan tašavallan piäkaupunkih Iževskih. Tämän vuuvven kevätkuušša šielä piettih Šilta – perintehien läpikulku -kanšainvälistä festivalie šamannimisen projektin rajoissa. Šen tavoittehena on ratkaissa šuomelais-ugrilaisien kanšojen kulttuurin šäilyttämisen proplemoja tanššin kautti. Toimenpitoja projektin rajoissa pietäh jo 16 vuotta. Tänä vuotena projekti voitti Presidentin fondin granttien kilpailun. Johtajana on Udmurtijan anšij oitunut kulttuuriruataja Natalja Čirkova.

– Jo kolmaš kollektiivien šukupolvi tänä vuotena liitty Kruuga- ta Čebeläi -tanšširyhmien väliseh yhteisruatoh. Meijän yštävyš alko 10 vuotta takaperin. Meilä on šamoja tehtävie – kehittyä kanšallista kulttuurie, käyttyä nykyaikasie keinoja kantakanšojen folklorin elvyttämiseh. Yhtehiset projektit on hyvä mahollisuš jakua kokemušta, kerto Kruuga-kollektiivin ohjuaja Svetlana Gretskaja.

Festivalin rajoissa niise pietäh seminarija ta muasteri-oppija, kumpasih kučutah spesialistija ulkomailta ta Venäjän erilaisista šuomelais-ugrilaisista tašavalloista, niijen luvušša Karjalaštaki.

Iževskissa projektin rajoissa oli pietty Čebeläi-tanšširyhmän vuotisjuhlakonsertti. Še tuli šuurekši pruasniekakši ainutluatusen folklorin arvoštajilla. Videoinstal’l’atij o autto yhistyä esitykšen erityylisie ošie, luonnon ta kaupunkin teemoja. Esityš kerto nykyaikasen miehen yhteyveštä luontoh ta juuriloih. Še šelittäy šitä, mintäh nykyaikani nuoriso kiinnoštuu folklorih ta tahtou käyvä perintehellistä musiikkie ta kanšanrunoutta šäilyttäjih ryhmih.

– Kruuga-yhtyveh anto festivalissa nellä konserttie. Ne oltih enšimmäisinä pitän paussin jälkeh, konša ei ollun konserttija eikä harjotteluja. Rauhottomušta oli kaikilla: vanhemmilla, opaštajilla ta kaikešta enemmän lapšilla. Ennein konserttija hyö ahkerašti harjoteltih. Kun konsertti alko tuli šelvä, jotta kaikki huolet oltih turhah – meijän karjalaiset tanššit, kumpaset oli esitetty šuurella lavalla, oltih šuuren konsertin kirkkahana tapahtumana, korošti Kruuga-yhtyvehen opaštaja Kirill Gurejev.

Kaikki festivalih ošallistunuot lapšet ta opaštajat šuatih hyvyä tunnelmua. Hyö šäilytetäh eri kanšojen kulttuurie ta henkellisešti hyö ollah lähisie – lapšet folkloriryhmissä opaššutah ymmärtämäh ta šäilyttämäh kantatuattojen viisahutta. Heilä tanšši on šiltana muinasešta kulttuurista nykymuajilmah.

“Kruugan” tanššit oltih šuuren konsertin kirkkahana tapahtumana.

Kruuga-yhtyveh

“Kruuga” on Venäjän esimerkillini lapšien folkloriyhtyveh. Ryhmä peruššettih vuotena 1992. Lapšie tuttavuššetah Karjalan kulttuuriperintöh, kašvatetah rakkahutta kaunehuoh ta opaššetah šäilyttyä istorijallista kulttuuriympäristyö. Artistat opaššutah folklorie ta iče tullah kirkkahan, rikkahan ta kaunehen perintehellisien laulujen, musiikin, piirileikkien, kisojen ta tanššien muajilman ošakši.

Yhtevehen ohjuajana on Karjalan anšijoitunut kulttuuriruataja Svetlana Gretskaja. Lapšet opaššutah ainutlua tuisen ohjelman mukah. Oman toiminnan tarkotukšena yhtyveheššä šanotah tahtuo luuvva, kehittyä ta auttua šäilyttyä “Kruugan” luovua ilmapiirie. Še vaštuau arvojen šistemii, kumpani šäilyy folklorimuajilmašša.

Kollektiivissa esitetäh kanšanlauluja ta tanššija, šoitetah perintehellisie musiikkikappalehie šekä omua luatijan ohjelmistuo lapšilla ta aikuhisilla. Näin ryhmäššä koroššetah, jotta perinneh on nykytärkie ta voit olla mukavana nykymuajilmaššaki. “Kruugua” tunnetah kuin Karjalašša, niin ni šen ulkopuolella. Yhtyveh moničči tuli kanšainvälisien, yleisvenäjän, tašavallan kilpailujen ta festivalien laureatiksi ta voittajakši.

Teksti: Uljana Tikkanen, Oma Mua 7.4.2021
Foto: Šilta – perintehien läpikulku-projektin VK-ryhmäštä

Lue nämäkin:

Nedälin 15 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 15 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Päivännouzusuomelazien ruadomatkat ollah pitketty äijälgi kymmenes vuvves. Endisty enämbi kunnanruadajua ajau omal mašinal aijembua pitkembiä ruadomatkua. Suuri vuitti päivännouzupuolizen Suomen kanzanevustajis kannattau eričystalovusalovehen perustandua...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.